The project of the Šiauliai FEZ „SmartParkas LT“

Šiauliai Free Economic Zone launched a second project under measure No 01.2.1-LVPA-V-830 “SmartPark LT” of the operational programme for the European Union Funds’ investments in 2014-2020

The Šiauliai Free Economic Zone (UAB “Šiaulių laisvoji ekonominė zona”) has launched the project called “Šiauliai Free Economic Zone Marketing Development: Phase II” (project code: 01.2.1-LVPA-V-830-03-0002).

To implement this project, the company has received up to EUR 86,445.00 (eighty-six thousand four hundred and forty-five euro) in EU support under measure No 01.2.1-LVPA-V-830 “SmartPark LT” of priority axis 1: Promoting Research and Development and Innovation, of the operational programme for the European Union Funds’ investments in 2014-2020.

The project is set to adapt and invoke appropriate marketing tools of the infrastructure already built and developed inside the Šiauliai FEZ to attract investors engaged in R&D activities to the updated Šiauliai FEZ. The activities of R&D companies are highly specific in nature. Hence, marketing tools must be selected accordingly and target the R&D business sector in line with the directions of the Smart Specialisation.

The main objective of the project is to increase the awareness of the Šiauliai FEZ in order to attract foreign direct investment in the areas of the smart specialisation. To achieve this goal, the following actions are envisaged and they shall have specific marketing tools invoked:

*Holding events on specific subjects (conferences at international fairs) and acquiring advice from international business consultants. In order to introduce the activities and benefits of the Šiauliai FEZ and attract foreign investors to the FEZ, it is planned that 6 specialised events (on specific subjects) will be held in target foreign markets.

* Creating videos introducing the Šiauliai FEZ as well as actioning social media advertising. To boost the awareness of the Šiauliai FEZ, it is planned that 2 different videos presenting the activities and benefits of the Šiauliai FEZ will be created. In addition, there will also be a package of services for social media advertising implemented.

—————————–

UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“ pradėjo įgyvendinti antrą projektą pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartParkas LT“

UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“ pradėjo įgyvendinti projektą „Šiaulių laisvosios ekonominės zonos rinkodaros plėtra – II etapas“ (projekto kodas 01.2.1-LVPA-V-830-03-0002).

Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartParkas LT“ bendrovei suteikta iki 86 445,00 Eur (aštuoniasdešimt šešių tūkstančių keturių šimtų keturiasdešimt penkių eurų) ES parama.

Projekto metu planuojama Šiaulių LEZ teritorijoje sukurtai ir išplėtotai infrastruktūrai, pritaikyti ir naudoti tinkamas rinkodaros priemones, skirtas investuotojams, vykdantiems MTEP veiklas pritraukti į atsinaujinusį Šiaulių LEZ‘ą. MTEP įmonių veikla itin specifinė, atitinkamai turi būti parenkamos ir rinkodaros priemonės, kurios bus nukreiptos tikslingai – į MTEP verslo sektorių pagal Sumanios specializacijos kryptis.

Pagrindinis projekto tikslas – didinti Šiaulių LEZ žinomumą, siekiant pritraukti tiesiogines užsienio investicijas sumanios specializacijos srityse. Šiam tikslui pasiekti yra numatomi tokie veiksmai, kurių įgyvendinimui bus naudojamos konkrečios rinkodaros priemonės:

  1. Teminių renginių (konferencijų tarptautinių parodų metu) organizavimas ir tarptautinių verslo konsultantų konsultacijų įsigijimas. Siekiant pristatyti Šiaulių LEZ veiklą ir privalumus bei pritraukti užsienio investuotojus į LEZ, numatoma tikslinėse užsienio rinkose organizuoti 6 specializuotus (teminius) renginius.
  2. Vaizdo klipų, pristatančių Šiaulių LEZ, sukūrimas ir reklamos socialiniuose tinkluose įgyvendinimas. Siekiant didinti Šiaulių LEZ žinomumą, numatyta sukurti 2 skirtingus vaizdo klipus, pristatančius Šiaulių LEZ veiklą ir pranašumus. Taip pat bus įgyvendintas reklamos socialiniuose tinkluose paslaugų paketas.

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt