Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo

Informuojame, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje pradėtas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), kuris taikomas ir mūsų veiklai. Su Reglamento tekstu galite susipažinti čia

Tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“, kodas 304019912, buveinės adresas A. Goštauto g. 40A, 03163 Vilnius, tel. +370 650 49136, el. p. arturas.klangauskas@siauliufez.com (toliau – Operatorius), tvarkytojai – Operatorius ir Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kodas 188771865, buveinės Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai, tel. tel. +370 4 1 509 490, el. p. info@siauliai.lt (toliau – Administracija).

Operatorius ir Administracija tvarko duomenų subjektų asmens duomenis tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, atsižvelgiant į Reglamento 6 straipsnio 1 dalies ir kitas nuostatas.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje taisyklės

Prašymų, skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo taisyklės

Įgyvendinant Reglamento reikalavimus, yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį dėl konsultacijos galima kreiptis telefonu +370 650 49136 arba rašyti elektroninio pašto adresu arturas.klangauskas@siauliufez.com

Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimas

Duomenų subjektas turi šias teises, įtvirtintas Reglamente:

  • teisė gauti informaciją apie savo duomenų tvarkymą;
  • teisė susipažinti su duomenimis;
  • teisė reikalauti ištaisyti duomenis;
  • teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • teisė apriboti duomenų tvarkymą;
  • teisė į duomenų perkeliamumą;
  • teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

Rekomenduojama prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises forma

Veiksmai, jeigu duomenų subjektas mano, kad jo teisės yra pažeistos

Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Operatoriaus duomenų apsaugos pareigūną.

Siekiant užtikrinti konfidencialumą, kreipiantis į Operatoriaus duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta: UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“ duomenų apsaugos pareigūnui.

Už Reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija:

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:

  1. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

Faks. (8 5) 261 9494

El. p. ada@ada.lt

https://vdai.lrv.lt/